"Ко-обучение в онлайн среда"

С финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"Какво е съвместно преподаване.

Интересът към прилагането на „ко-обучението“ като форма на съвместна преподавателска дейност на двама и повече учители (или учители и други педагогически специалисти) датира от 50–60 години на ХХ век.

При анализа на тези образователни практики някои от изследователите говорят за „колаборативно обучение“, други – за „комбинирано обучение“, трети – „кооперативно обучение“, четвърти – за екипно преподаване и учене. Сравнителният анализ води до обобщението, че „ко-обучението“ означава участието на повече от един учител в организацията и провеждането на образователния процес (Hourcade, Friend, S. Gately, F. Gately,Cook,

Murawski, Barnet, Dieker,Weichel, Villa, Thousand, Nevin,Cramer, Е.,

Liston и др.).

"Ко-обучение в онлайн среда" - за проекта

Проектът "Ко-обучение в онлайн среда" се финансира от Фондация "Америка за България" в рамките на програма "Следващите 10 - в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години" в България.

Настоящият проект се реализира от ОУ "Яне Сандански" с подкрепата на ПУ "Паисий Хилендарски" и цели да анализира добрия опит, натрупан през последните месеци в образователните организации, и да изработи ясни насоки за успешно прилагане на съвместното преподаване при различни форми на ко-обучение в условията на синхронни и асинхронни онлайн форми на педагогическо взаимодействие.


Непосредствено заинтересовани от реализацията на проекта са:

  • Педагогическите екипи на всички български училища, които работят (и ще работят) за въвеждане на модела ко-обучение в онлайн среда;

  • Учители и ученици, които ще започнат работа по този модел;

  • Родителите на ученици, които също могат да се включат в осъществяването на модела;

  • Настоящият проект, свързан с разработването и разпространението на модела „ко-обучение в онлайн среда“, отговаря на нуждите на съвременното образование, на необходимостта от промяна на ролята на учителя в процеса на обучение и изграждането на преподавателски екипи, работещи съвместно. Ко-обучението е подходящо не само за онлайн среда, но също така за иновации в присъствения учебен процес чрез въвеждане на интерактивни методи на обучение, при които ученикът е активен и действен - изследва, дискутира, създава продукти и комуникира. В този смисъл прилагането на модела на съвместно преподаване е възможност за трансформиране на традиционната класно-урочна система и по-широкото навлизане на Образование 4.0. в българското училищно образование.


Съвместното преподаване не е чуждо на учителите от ОУ „Яне Сандански“. От няколко години внедряваме модели на обучение и учене, при които в учебни часове си партнират двама или повече учители; учител с педагог или педагогически съветник; учител с ресурсен учител; учител с външен експерт (музеен работник, представител на бизнеса, научен работник и др.); учител с родител.


Резултатите от настоящия проект ще позволят на училището да планира и осъществи дейности, насочени към реализиране микрополитика, свързана с осъществяване на процесуални иновации по отношение промяната на организацията на обучението, включително по-широкото прилагане на форми на съвместно преподаване в онлайн и смесена образователна среда. Тези иновации могат да бъдат мултиплицирани чрез споделяне на опита при взаимни посещения с други училищни институции и провеждане на подготвения майсторски клас съвместно с ДКПРПС на ПУ. Необходимите средства за развитие на дейностите, свързани с усъвършенстване на модела на ко-обучението ще дойдат от бюджета на училището и от бъдещ проект финансиран от ЕСФ.


В резултат от изпълнението на проектните дейности очакваните промени са:

  • За учителите:

Ще могат уверено да планират и прилагат ко-обучение в партньорство с колеги и външни експерти в електронна среда.

Ще разполагат с набор от идеи и методически разработки за реализиране на ко-обучение в електронна среда на различни теми в различни класове, като се съобразяват с индивидуалните особености на групите ученици - поне 20 разработени урока за ко-обучение.

Ще работят в сътрудничество при разработване на учебно съдържание и реализиране на ко-обучение.

С развиването на нови умения ще изграждат по-високо професионално самочувствие и удовлетвореност от труда си.

Ще разполагат с резултатите от проведеното изследване сред учители, родители и ученици за ефективността на ко-обучението и на тази основа ще могат да коригират, развиват и надграждат практиките си.

Ще споделят идеите си на работна среща с колеги от училището и от други училища и ще получат обратна връзка.

Ще имаме модел за прилагане на ко-обучение в електронна среда, който ще споделим с други училища.

  • За учениците:

Ще работят със собствени темпове съобразно възможностите и интересите си.

Ще работят в екипи с ученици под ръководството на двама или повече сътрудничещи си обучители.

Ще развиват по-успешно ключови умения за 21. век.

Qne Sandanski.mp4

Календар на дейностите


Проект „Ко-обучение в онлайн среда” е реализиран от ОУ „Яне Сандански“, с финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ОУ „Яне Сандански и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.